Условия за покупка

Място

Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигурените за това гишета на УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД в офиса на дружеството – гр. София, ул. „Енос” № 2, ет. 5 (Виж карта), както и във всички клонове на „Първа инвестиционна банка” АД, вписани в регистъра, воден от КФН.

Време

Поръчки за покупка/обратно изкупуване на дялове се приемат всеки работен ден между 9:00 и 16:00 часа на гишетата на Управляващото дружество и в работното време на клоновете на ПИБ. Поръчки, подадени след 16:00 се изпълняват заедно с поръчките подадени на следващия работен ден. Поръчките за покупка/обратно изкупуване на дялове на ФОНДА се изпълняват на следващия работен ден, но не по-късно от 5 работни дни от датата на подаване на поръчката.

Такси (комисиони) при покупка и продажба на дялове:

Такса записване 

0,00%

Такса обратно изкупуване 

0,00%

 

 

Други възможни разходи и такси

Разходи за сметка на ПИБ Класик (косвени разходи за инвеститора)

Други разходи за сметка на фонда са:

 • по учредяването му, включително такси към надзорни и други институции;
 • за всички печатни услуги, свързани с разпространяването на информация за договорния фонд;
 • за всички публикации и съобщения в пресата;
 • комисионни възнаграждения за инвестиционните посредници, които изпълняват 
  инвестиционните нареждания във връзка с портфейла ни фонда;
 • възнаграждението на регистрирания одитор за проверката на годишния финансов отчет на фонда;
 • възнаграждението на банката депозитар
 • държавни такси и други текущи надзорни такси;
 • такси, събирани от регулираните пазари на ценни книжа;
 • такси, събирани от "Централен депозитар" АД и други депозитарни институции;
 • във връзка с управлението на рекламната и маркетинговата дейност на фонда;

За сметка на Фонда е възнаграждението на Управляващото Дружество, чийто размер е 1,50% от средната годишна нетна стойност на активите.

Разходи за сметка на инвеститора

Инвеститорите заплащат такси за допълнителни услуги, предоставяни от Управляващото дружество, като издаване на удостоверителни документи за притежаваните дялове, предоставяне на допълнителна информация, и др. подобни.

 

Минимални суми

Минималната стойност на дялове, които инвеститор може да закупи в една сделка е 50 лв.

Минималната стойност на дяловете, които инвеститорите могат да продадат обратно на фонда по една сделка, е 50 лева. Ако стойността на притежаваните от инвеститора дялове е по-малка от 50 лева, той може да ги продаде обратно с една поръчка. Ако след изпълнение на поръчка за обратно изкупуване, остатъкът дялове на инвеститора би бил на стойност по-малка от 50 лева, поръчката за обратно изкупуване следва да бъде подадена за всички притежавани от инвеститора дялове.

Набирателна сметка:

IBAN: BG50 FINV 9150 101C LASS IC

BIC: FINVBGSF

Сподели