Търгови предложения

Информация за отправено Търгово Предложение на търгов предложител А.Р.У.С. ХОЛДИНГ АД към акционерите на Свилоза АД

Параметри

 

BSE Ticker

3MZ

ISIN код

BG11SVSVAT11

Цена на една акция

5.50 BGN

Начална дата за приемане на ТП

11.12.2018

Крайна дата за приемане на ТП

07.01.2019

Дата на сделка на БФБ – София АД

Най-късно 11.01.2019

Дата на плащане на акциите

Сетълмент датата на сключените сделки

Текст на Търговото Предложение

Изтегляне - тук

Подаване на заявления за приемане(оттегляне на завлението) на ТП

От ИП към Мениджъра на ТП *

Форма за изтегляне - тук

Заявление за приемане на ТП:

Форма за изтегляне - тук

Искане за оттегляне на подадено заявление за приемане на ТП:

Форма за изтегляне - тук

* Забележка

ИП подават към Мениджъра във формата, посочена по-горе получените заявления на седмична база, като на крайната дата за приемане на ТП всички събрани заявления се подават в агрегирана форма по електронен път на e-mail: backoffice@ffbh.bg. Подписан оригинал на агрегираната форма е необходимо да бъде изпратен на адреса на Мениджъра (гр. София 1408, ул. Енос 2, ет. 4) в 7-дневен срок от крайната дата за приемане на ТП.

Сподели