Репо сделки

Имате нужда от краткосрочно финансиране и сте собственик на акции търгувани на фондовата борса?

Проверете възможностите за репо сделка с ценни книжа от вашето портфолио тук.

Основни предимства на репо сделките:

  • Получавате парични средства назаем срещу залог на ценни книжа, търгувани на фондовата борса в рамките на 24 часа
  • Репо операциите мултиплицират покупателната Ви способност и при покачване на цените постигате по-висока възвръщаемост 
  • Репо операциите ви осигуряват средства за текущи нужди, като форма на краткосрочно финансиране.

Условия, при които ПФБК сключва договори за репо:

  • Необходимо е да сте клиент на ПФБК и да имате акции на Ваше име, които да послужат като залог срещу получените парични средства
  • Срок на репо операциите – от една седмица до 3 месеца с опция за продължаване на срока при същите условия
  • Лихвени проценти (на годишна база) прилагани при репо оперциите – от 10% до 15% в зависимост от вида на обезпечението, срока на репото, профила на клиента и др.

Моля, свържете се с нас за актуална информация, кои акции можете да използвате като обезпечение и какъв дискаунта (намалението) от стойността им прилагаме в момента.

Сподели