Нормативно изискуема информация

Общи условия приети на 29 януари 2021 в сила от 2 март 2021 

Доклад за оценка, организация и  управление на риска

Политика за изпълнение на нареждания

Политика за конфликт на интереси

Политика за ангажираност

Политика за ангажираност - разкриване на информация 2021 г.

Политика за устойчивост

Декларация по чл. 4, параграф 1 и от Регламент (ЕС) 2019/2088

Правила за категоризация

Данни по Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575  по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките

Данни по Регламент (ЕС) 2017/576 за водещите пет места за изпълнение на нареждания и постигнатото качество на изпълнение за 2018 г.

Данни по Регламент (ЕС) 2017/576 за водещите пет места за изпълнение на нареждания и постигнатото качество на изпълнение за 2019 г.

Данни по Регламент (ЕС) 2017/576 за водещите пет места за изпълнение на нареждания и постигнатото качество на изпълнение за 2020 г.

Данни по Регламент (ЕС) 2017/576 за водещите пет места за изпълнение на нареждания и постигнато качество на изпълнение за 2021г.

Информация за клиенти

Процедура за обработване, разглеждане, управление на жалби от ИП ПФБК ЕООД


Информация във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Видове обработвани лични данни

Уведомление до клиента


Разпределение на оценките на акциите, дадени от ПФБК

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 62% 13% 0% 19% 6%

Клиенти на корпоративни финанси

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 0% 0% 0% 0% 100%

Сподели