Люк АДСИЦ - Предложение

Уведомление по чл. 157 от ЗППЦК за резултата от предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на "Люк" АДСИЦ съгласно чл.18, ал.2 от ЗДСИЦДС. 

Информация за отправено предложение за изкупуване на акции от капитала на „Люк“ АДСИЦ на основание чл. 111, ал. 5 от З ЗППЦК и във връзка с чл. 18 от ЗДСИЦДС ЛЮК АДСИЦ („Дружеството“) при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

Параметри  
BSE Ticker LUKE
ISIN код BG1100064069
Цена на една акция 1.00 BGN
Начална дата за приемане на предложение за обратно изкупуване 14.07.2023
Крайна дата за приемане на предложение за обратно изкупуване 10.08.2023
Дата на плащане на акциите Сетълмент датата на сключените сделки
Текст на Предложението - част 1 Изтегляне - тук
Текст на Предложението - част 2 (Обосновка) Изтегляне - тук
Подаване на заявления за приемане(оттегляне на завлението) на ТП  
Заявление за приемане на ТП: Форма за изтегляне - тук
Искане за оттегляне на подадено заявление за приемане на ТП: Форма за изтегляне - тук