Инвестиционни цели, стратегия и политика

Основната инвестиционна цел на ДФ ПФБК Восток е постигането на дългосрочен ръст на цената на дял  на фонда при  поемането на умерено до високо ниво на риск. Допълнителна цел на фонда е осигуряването на текуща ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

ПФБК Асет Мениджмънт АД прилага стратегия на активно управление на портфейла на ДФ ПФБК Восток, използвайки комбинация между макроикономически-обосновано секторно разпределение (“top-down approach”) и подбор на конкретни акции (“event-driven stock picking”). При избора на атрактивни и подценени позиции използваме както нашите вътрешно изградени модели за оценка на акции, така и контактите си с водещи местни брокери, предоставящи инвестиционни идеи и анализи. Инвестиционната  стратегия  предвижда  реализирането  основно  на  капиталов доход от инвестициите, но в моменти на пазарни сътресения може да се инвестира с по-голяма тежест в дългови  ценни  книжа  и  други инструменти  с  фиксирана  доходност.

Основни инвестиционни ограничения на ДФ ПФБК Восток по типове финансови инструменти са:

 

 

Вид финансов инструмент

% от активите

1

Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в България

до 90%

2

Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в държава членка на ЕС или на друг пазар, одобрен от КФН

до 90%

3

Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми (КИС), получили разрешение съгласно Директива 86/611/ЕИО или КИС, които могат да инвестират до 10% от активите си в други КИС

до 90%

4

Депозити в банки

без ограничения

5

Ипотечни облигации

до 50%

6

Корпоративни облигации

до 50%

7

Държавни облигации

до 100%

8

Инструменти на паричния пазар, гарантирани от държава членка, трета държава или международна организаци

до 100%

9

Наскоро издадени ценни книжа, които предстоят да бъдат регистрирани на регулиран пазар

до 90%

10

Деривативни финансови инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 38 ал. 1.7 от ЗДКИСДПКИ

до 30%

11

Други допустими съгласно чл. 38 ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

до 30%

12

Други допустими от закона ценни книжа извън посочените по горе

до 10%

 

 

Сподели