Инвестиционни цели, стратегия и политика

ДФ ПИБ Гарант е консервативен договорен фонд от отворен тип, регистриран в България. Посредством ПИБ Гарант ние предлагаме на нашите инвеститори продукт, който е алтернатива на банковите депозити, но притежава потенциал за по-висока доходност при малко увеличение на нивото на риск, постигнато чрез инвестиция на до 20% от активите в портфейл от 4-10 акции.

Основната инвестиционна цел на ДФ ПИБ Гарант е постигането на стабилен дългосрочен ръст на инвестициите на фонда чрез инвестиции в инструменти с висока текуща доходност. Допълнителна цел на фонда е осигуряването на текуща ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

ПФБК Асет Мениджмънт АД прилага стратегия на активно управление на акциите и облигациите в портфейла на ДФ ПИБ Гарант. При акциите използваме комбинация между макроикономически обосновано секторно разпределение (“top-down approach”) и подбор на определени акции (“event-driven stock picking”). При избора на атрактивни и подценени позиции използваме както нашите вътрешно изградени модели за оценка на акции, така и контактите с водещи местни брокери на чуждестранните пазари, предоставящи инвестиционни идеи и анализи.

Основни инвестиционни ограничения на ДФ ПИБ Гарант по типове финансови инструменти са:

 

 

Вид финансов инструмент

% от активите

1

Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в България

до 20%

2

Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в държава членка на ЕС или на друг пазар, одобрен от КФН

до 20%

3

Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми (КИС), получили разрешение съгласно Директива 86/611/ЕИО или КИС, които могат да инвестират до 10% от активите си в други КИС

до 20%

4

Депозити в банки

до 50%

5

Ипотечни облигации

до 90%

6

Корпоративни облигации

до 90%

7

Държавни облигации

до 100%

8

Инструменти на паричния пазар, гарантирани от държава членка, трета държава или международна организации

до 100%

9

Наскоро издадени ценни книжа, които предстоят да бъдат регистрирани на регулиран пазар

до 20%

10 Деривативни финансови инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 38 ал. 1.7 от ЗДКИСДПКИ до 20%

11

Други допустими съгласно чл. 38 aл. 1 от ЗДКИСДПКИ

до 30%

12

Други допустими от закона ценни книжа извън посочените по горе

до 10%

Сподели