Как да стана клиент

Регистрацията Ви като клиент на ПФБК е процес изцяло съобразен с изискванията на приложимото законодателство и по-конкретно на Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 , наредби, правилници и други.

По-долу е описана възможност за идентификация и сключване на договор с ПФБК.

I. Като юридическо лице Вие трябва да предоставите най-малко:

1. За идентификация на представляващите юридическото лице и крайните собственици – физически лица:

     А) Заверено копие от лична карта/паспорт – лице и гръб, със собственоръчно изписани три имена, дата и подпис на всеки представляващ
     Б) Заверено копие от лична карта/паспорт – лице и гръб, със собственоръчно изписани три имена, дата и подпис на крайния собственик

2. За идентификация на юридическото лице:

    А) Списък с документи може да бъде намерен тук
    Б) В хода на процедурата по идентификация може да Ви бъдат поискани допълнителни данни и документи с цел установяване на краен собственик и/или произход на средства

II. Изпращате копията на горепосочените документи на compliance@ffbh.bg, като имейл адресът, от който изпращате данните и документите ще се счита за адрес за Вашата идентификация при по-нататъшната комуникация с ПФБК, освен ако не посочите друго.

III. В рамките на 24 часа ще получите от служител информационна карта и указания в електронен формат. Моля попълнете възможно най-подробно информационната карта и върнете на горепосочения имейл адрес. В хода на процедурата по идентификация може да Ви бъдат поискани допълнителни данни и документи с цел установяване на произход на средства. 

IV. След проверка и одобрение от служител и като част от процедурата по идентификация на представляващите юридическото лице, ще бъдете помолени да:

1. предоставите свои снимки с лична карта – лице и гръб, на които ясно да се виждат лицето Ви и данните и снимката от личната карта,

или

2. да проведете видео разговор със служител, по време на който ще покажете лице и гръб на личната си карта. Разговорът ще бъде записан в съотвествие с изискванията на ЗМИП.

V. След приключване на процедурата по идентификация и изясняване на информацията изискуема по ЗМИП и ЗПФИ, Ви предоставяме договор за инвестиционни услуги, който може да бъде подписан по един от следните три начина:

1. с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратен по имейл
2. пред нотариус с нотариална заверка на подписа и изпратен по поща/куриер
3. на място в офиса на ПФБК.

VI. С подписване и получаване на договора сметката Ви за търговия с финансови инструменти се счита за отворена и може да се свържете със служител на trading@ffbh.bg за подаване на нареждания.

VII. В случай на сключване на договор с пълномощник е необходимо да предоставите нотариално заверено изрично пълномощно за извършване на сделки с финансови инструменти. Моля свържете се със служител на compliance@ffbh.bg за повече информация и указания.

Сподели