ПИБ Авангард

ПИБ Авангард е нашият глобален високодоходен фонд в акции с акцент върху България. ПИБ Авангард предлага на инвеститорите бърз и евтин достъп до активно управляван, диверсифициран портфейл от акции и финансови инструменти с висока доходност. Инвестициите на фонда не са ограничени от гледна точка на държава, пазарна капитализация или присъствие в индекс. Ние сме фокусирани върху откриването на компании с голям потенциал за растеж преди останалите пазарни участници, като разчитаме на собствен и чужди анализи и оценки на компаниите.

НСА(лв.) НСА/дял(лв.) Дневна доходност Годишна доходност Доходност от началото на год. Емисионна стойност Цена на обрат. изкупуване
2 016 774.52 0.4872 0.45% 4.93% 10.33% 0.4872 0.4872

Посочените цени са за поръчки подадени на 05.06.2023

*Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на 1 дял

*Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на 1 дял.

Всички цени са валидни за поръчки, подадени до 16 ч. на предишния работен ден.

Инвестиционни цели, стратегия и политика

ДФ ПИБ Авангард е договорен фонд от отворен тип, регистриран в България, инвестиращ в акции на до 20-30 публични компании...

Прочети повече

Условия за покупка

Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигурените за това гишета на УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД в офиса на дружеството – гр. София, ул. „Енос” № 2, ет. 5 (Виж карта), както и във всички клонове на „Първа инвестиционна банка” АД, вписани в регистъра, воден от КФН.

Прочети повече

НСА/акция и пазарна цена в лева

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)

Портфейл от акции 05.06.2023

Разпределение на активите 05.06.2023

Калкулатор на доходност

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)
Доходността е изчислена на база на нетната стойност на активите на един дял. Съгласно методологията на Българската асоциация на управляващите дружества, доходността за период по-малък от една година не се преизчислява на годишна база.

Профил на риска

 

Сподели