Инвестиционно посредничество

Да станете клиент на ПФБК е лесно. Нашият екип ще Ви помогне с всички подробности и необходими документи. Можете да подпишете договор за посредничество лично в офиса на ПФБК или да го изпратите подписан с електронен подпис. Ако сте физическо лице ще са Ви необходими документите, описани тук. Ако представлявате юридическо лице, моля вижте тук. След като подпишете договор за брокерски услуги, ПФБК ще отвори Ваши под-сметки за парични средства и финансови инструменти, където активите Ви ще се съхраняват отделно от тези на посредника.

Как да отворя сметка за търговия с финансови инструменти в ПФБК?

Да станете клиент на ПФБК е лесно. Нашият екип ще Ви помогне с всички подробности и необходими документи. Можете да подпишете договор за посредничество лично в офиса на ПФБК или да го изпратите подписан с електронен подпис. Ако сте физическо лице ще са Ви необходими документите, описани тук. Ако представлявате юридическо лице, моля вижте тук. След като подпишете договор за брокерски услуги, ПФБК ще отвори Ваши под-сметки за парични средства и финансови инструменти, където активите Ви ще се съхраняват отделно от тези на посредника.

Как да купувам и продавам финансови инструменти?

За да купите или продадете финансови инструменти трябва да направите поръчка при ПФБК. Нашият брокерски отдел може да приема нареждания, подадени лично в офиса на ПФБК или по електронен път чрез COBOS, Bloomberg EMS, Bloomberg IB и електронна поща. Поръчки могат да се приемат и по телефона. След като подадете поръчката, брокерите на ПФБК я изпълняват в съответствие с инструкциите, информират Ви за изпълнението ѝ и Ви изпращат потвърждение за сключената сделка.

Колко е дълъг цикълът за приключване на сделки в България?

В България стандартният цикъл за приключване на сделки с финансови инструменти на база доставка срещу плащане е Т+2. Това означава, че промяната в собствеността при всяка сделка с финансови инструменти се извършва на втория ден след сделката.

Как и кога мога да платя за финансовите инструменти, които бих искал да купя?

Средствата, необходими за закупуване на финансовите инструменти трябва да бъдат преведени по банковата сметка на ПФБК най-късно до 11 часа сутринта в деня на приключването на сделката.

Използвам банка попечител, за да приключвам сделките си. Как се извършва плащането за сделки с финансови инструменти в този случай?

Ако използвате банка попечител, ПФБК ще приключи сделките Ви чрез нея. В този случай ще трябва да се свържете директно с Вашата банка попечител, за да договорите условията за приключване на сделки.

Как и кога получавам приходите от финансовите инструменти, които бих искал да продам?

Средствата от продажбата на финансовите инструменти ще бъдат на разположение в подсметката Ви в ПФБК в края на деня на приключване на сделката. Стандартният цикъл в България е Т+2.

Използвам банка попечител, за да приключвам сделките си. Как се получават средствата от продажба на финансовите инструменти в този случай?

Средствата от продажбата на финансовите инструменти би следвало да бъдат на разположение при банката попечител в края на деня на приключване на сделката. Стандартният цикъл в България е Т+2. Повече подробности можете да получите от Вашата банка.

Къде се съхраняват моите финансови инструменти?

В България има една централизирана институция за приключване на сделки, която приключва сделките при условия - доставка срещу плащане (DVP) или свободна доставка (DFP) - това е Централен Депозитар АД (ЦД АД). ЦД АД е акционерно дружество, чиито акционери са държавата и няколко инвестиционни посредници и банки. Централен Депозитар АД поддържа регистър на активите на всеки титуляр на български финансови инструменти, както и регистри на всички сделки, извършени на фондовата борса и извън регулирания пазар (OTC). Като цяло Централен Депозитар АД съхранява всички безналични финансови инструменти, емитирани и търгувани в България.

Как са защитени моите активи?

Приключването на всички сделки с финансови инструменти се извършва чрез едновременно прехвърляне на парите и финансовите инструменти в системата за сетълмент на Централен Депозитар АД, като се използва системата за брутно приключване в реално време (RTGS). Така, за да се осъществи процеса на приключване на една сделка, и двете страни (посредниците на купувача и на продавача) трябва да изпратят на ЦД детайлите по сделката., По този начин се гарантира коректността и съвместимостта на подробностите по сделката и се свежда до минимум възможността за грешки.Всеки инвестиционен посредник има сметка в Централен Депозитар АД, и под-сметки за всичките си клиенти и финансовите им инструменти. Законодателството разпорежда, финансовите инструменти на клиентите да се държат отделно от тези на инвестиционния посредник, така че всеки клиент има отделна подсметка в Централен Депозитар АД за всеки финансов инструмент, който притежава.Парите на инвеститорите се съхраняват в банкови сметки. Всеки инвестиционен посредник е длъжен да има поне една отделна банкова сметка, предназначена за парите на неговите клиенти, така че средствата на брокера и на клиентите му винаги са разделени. Законодателството забранява посредникът да използва парите на клиентите за цели, различни от търгуване от името и за сметка на клиента и при изрично негово нареждане. Това гарантира, че ако инвестиционният посредник има финансови проблеми или дори фалира, паричните средства на клиентите са отделени и в безопасност.

Какви са дължимите комисиони и другите разходи при търговия?

Това зависи от вида на услугата, която Ви предоставя ПФБК. Можете да проверите нашите комисиони тук.

 

Има ли някакви специални изисквания към чуждестранните лица, които търгуват?

Всички инвеститори на БФБ са равни и изискванията за регистрация и търговия са едни и същи и за местни и за чуждестранни физически и юридически лица. Необходимо е да знаете, че чуждестранните физически и юридически лица са обект на данъчно облагане за капиталови печалби и други доходи от финансови инструменти, с изключение на доходи от търговия на акции и права на публични компании, търгувани на регулирания пазар. За всички останали финансови инструменти и обстоятелства, включително финансови инструменти с фиксиран доход, блокови транзакции и други сделки на нерегулирани пазари (например, сделки с акциите на непублични дружества), доходите се облагат с 10% данък.

Мога ли да търгувам акции на БФБ-София АД през интернет?

Да, ПФБК предлага COBOS система като решение за електронна търговия.

Какво е COBOS?

COBOS е интернет базирано приложение за оторизиран и сигурен достъп до Системата за търговия на БФБ – София АД в реално време, което позволява на клиентите на членовете на БФБ – София АД и участниците на съответния регулиран пазар да въвеждат поръчки за сключване на сделки и да сключват такива след получаване на потвърждение от техния брокер. "Реално време" означава, че COBOS приложението се свързва със сървъра на БФБ - София АД и се актуализира на всеки 15 секунди.

Мога ли да търгувам на международните пазари?

ПФБК предоставя на своите клиенти възможност за търговия с финансови инструменти на всички основни чуждестранни пазари.

Предлага ли ПФБК проучвания и анализи?

ПФБК е лидер в разработката на първокласни анализи като покрива широк диапазон от компании, търгувани на българския капиталов пазар. Нашите анализи са на разположение на професионалните институционални инвеститори веднага след публикуването им и с няколко месеца забавяне са достъпни за всички клиенти на ПФБК.

Какви са данъчните условия за инвестиране на Българската Фондова Борса?

Капиталовите печалби от търговия на регулиран пазар на БФБ-София АД не се облагат с данък, като това включва търговия на регулирания пазар с публично търгувани акции, права за записване на акции, както и дялове и акции на колективни инвестиционни схеми. Капиталовите печалби СЕ ОБЛАГАТ с данъци при сделки извън регулирания пазар, сделки с финансови инструменти с фиксиран доход (облигации) и компенсаторни инструменти, както и при сделки с акции в непублични дружества. Тзи капиталови печалби се облагат с приложимия корпоративен данък (за местните юридически лица), данък върху доходите (в случай на местни физически лица) и данък при източника (в случая на чуждестранни физически и юридически лица). Дивиденти към местни и чуждестранни физически и юридически лица, които са регистрирани извън ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, се облагат с 5% данък, удържан при източника. Дивиденти към местни компании и корпорации, базирани в ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, не се облагат с данък върху дивидентите. Освен това, доходът от дивиденти не е обект на облагане с корпоративен данък или данък върху доходите. Лихвите по облигации, издадени в България са освободен от данъци за местните физически лица и физическите лица, резиденти на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Останалите чуждестранни лица се облагат с 10% данък при източника. Лихвените плащания по облигации към местни и чуждестранни юридически лица се облагат с корпоративен данък. Моля, имайте предвид, че данъчното законодателство в България се актуализира ежегодно. Преразглеждането обикновено се провежда през втората половина на годината.

Какво трябва да знам, преди да инвестирам на БФБ – София АД?

Въпреки повишаването на ликвидността на българския пазар през последните години, тя остава ниска в сравнение тази в развитите страни и по-големите международни пазари. Ликвидността е особено сериозен проблем, при финансовите инструменти, издадени от дружества с малка пазарна капитализация. Добрите практики за връзки с инвеститорите все още не се прилагат масово, въпреки че нивото на прозрачност към инвеститорите се подобрява. Някои компании имат репутация на открито несъобразяване с интересите на инвеститорите. Акционерната структура на много от публичните компании в България е доминирана от едно управляващо лице като тази структура контрастира с диверсифицираната структура на собствеността на западните и особено американските публични компании. Свободно търгуваните акции на повечето от водещите български компании са с малък дял (около 10% - 35% от собствения капитал). Инвеститорите трябва да са наясно, че управлението на много от публичните компании, пряко или косвено се извършва от мажоритарния собственик на компанията. Освен това, Ви информираме, че: Инвестициите в развиващите се пазари са свързани с големи рискове. Резултатите за предходни периоди не са непременно показателни за бъдещите резултати. Всеки потенциален или настоящ инвеститор трябва да обмисли доколко уместно е всяко инвестиционно решение като взима предвид собственото си състояние и цялата налична информация, възползва се от подходящ професионален съвет и се допита до своите консултанти, за да се увери, че всички рискове са напълно изяснени и разбрани.

 

Сподели