Документи и презентации

Общи условия на УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД

Политика за извършване на дейност и най-добро изпълнение 

Правила за личните сделки с финансови инструменти

Вътрешни правила по ЗМИП

Политика за възнагражденията

Правила за управление на риска

Видове обработвани лични данни на физически лица

Уведомление във връзка с обработването на лични данни

Политика за ангажираност

Информация за изпълнение на политиката за ангажираност

Правила за предотвраняване на конфликти на интереси

Политика за разглеждане на жалби

Неотчитане на основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях

Информация по чл.140, ал.1 от Наредба 44

Политика за интегриране на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения

Сподели