Агроенерджи Инвест АДСИЦ - Предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

 

Информация за отправено предложение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК

Параметри

 

BSE Ticker

AGI

ISIN код

BG1100025060

Цена на една акция

1.75 BGN

Начална дата за приемане на предложение за обратно изкупуване

20.04.2021

Крайна дата за приемане на предложение за обратно изкупуване

17.05.2021

Дата на плащане на акциите

Сетълмент датата на сключените сделки

Текст на Предложението - част 1

Изтегляне - тук

Текст на Предложението - част 2 (обосновка)

Изтегляне - тук